УСЛУГИ

ПАТИШТА

Изградба и рехабилитација на патишта.

УРЕДУВАЊЕ

Земјани работи и уредување на површини.

ПРОЕКТИРАЊЕ

Проектирање од различни области.

МЕХАНИЗАЦИЈА

Механизација и транспортни услуги.